c გაკვეთილები დამწყებთათვის

განკუთვნილია მათთვის ვინც იცნობს პროგრამირების სხვა ენებს და სურს c-ს სწრაფად შესწავლა

შესავალი

მეხსიერება და პოინტერები

სტრიქონები

ინსტრუმენტები

დაყოფა

სტრუქტურები

მონაცემთა სტრუქტურები

ფუნქციები

სტატიკური და დინამიკური ბიბლიოთეკები

სისტემური გამოძახებები

სხვადასხვა