დამოკიდებულება ობიექტის მეთოდებსა და ცვლადებს შორის